Poslovnik o radu Konkursne komisije po Konkursu broj 54/23

U skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu (”Službene novine SBK/KSB”, broj 10/19) Rješenja o imenovanju  Konkursne komisije za izbor uposlenika JU Obdaništa “Travnik” spremačica (1 izvršilac)  broj: 54/23 od dana 10.04.2023. godine Komisija na konstituirajućoj sjednici dana 24.04.2023. godine,  d o n o s i:

 

P O S L O V N I K

o radu Konkursne komisije za izbor uposlenika JU Obdaništa “Travnik”: spremačica (1 izvršilac) na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

 

OPĆE ODREDBE

 Član 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada imenovane  Konkursne komisije za izbor uposlenika JU Obdaništa “Travnik”: spremačica (1 izvršilac) (u daljem tekstu: Komisija za izbor) shodno Odluci UO o raspisivanju konkursa i druga pitanja od značaja za rad Komisije.

Član 2.

Komisija obavlja poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Službene novine SBK/KSB” broj: 10/17),  Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu (”Službene novine SBK/KSB”, broj 10/19) i Rješenjem o imenovanju Komisije  broj: 61/23 od dana 17.04.2023. godine.

Komisija zasjeda u prostorijama JU obdanište Travnik u ulici Lukačka bb 72270 Travnik.

 

 ORGANIZACIJA I NAČIN RADA

        Član 3.

 Rad Komisije odvija se u prostorijama JU ”Obdanište” Travnik i odnosi se na provođenje postupaka izbora uposlenika u JU ”Obdanište” Travnik u skladu sa Zakonom i procedurama.

Komisija se sastoji od tri člana. Administrativno-tehničke poslove obavlja osoba imenovana od strane poslodavca.

Rad Komisije se zasniva na načelima nezavisnosti, nepristrasnosti, efikasnosti, javnosti i zakonitosti.

Ukoliko predsjednik ili neki od članova Komisije bude najmanje dva puta uzastopno spriječen da prisustvuje sjednicama Komisije, odnosno spriječen da vrši svoju dužnost, predsjednik Komisije ili jedan od članova će odmah obavijestiti poslodavca, radi kooptiranja zamjenskog člana na tu dužnost.

 

Član 4. 

Poslovi i zadaci Komisije obavljaju se na sastancima Komisije.

O sazivanju sjednica Komisije, članove Komisije obavještava tehnički sekretar Komisije.

Imenovani tehnički sekretar Komisije, vrši administrativne poslove za Komisiju, priprema zapisnike sa sastanaka Komisije, vodi dokumentaciju, stara se o arhiviranju i koordinaciji poslova sa poslodavcem.

Rad komisije podrazumijeva sljedeće poslove i zadatke:

  • pregledati pristigle prijave i dostavljene dokaze, utvrditi njihovu ispravnost i sačiniti spisak kandidata koji ispunjavaju opće uslove konkursa,
  • obavještavanje kandidata koji nisu ispunili uslove Konkursa uz navođenje razloga zašto pristigla prijava nije potpuna,
  • sačiniti ispitna pitanja i kriterije za intervju,
  • sačiniti listu uspješnih kandidata u roku od 3 dana od obavljenog intervjua,
  • upoznati kandidate sa odredbama ovog Pravilnika.

 PROVOĐENJE PROCEDURE IZBORA KANDIDATA

Član 5.

Komisija će izvršiti pregled pristigle dokumentacije kandidata, utvrditi imena kandidata koji ispunjavaju uslove za pristup pismenom ispitu, kao i kandidata čija je dokumentacija nepotpuna ili je neblagovremeno pristigla i o tome sačiniti Zapisnik.

Otvaranje pristiglih prijava vrši se hronološkim redom, onako kako su pristizale u Ustanovu.

Kandidatima koji su neblagovremeno dostavili dokumentaciju ili je ista nepotpuna, šalje se obavijest uz navođenje razloga zašto pristigla prijava nije validna.

Komisija će o vremenu i mjestu održavanja intervjua obavijestiti kandidate i to najmanje 24 sata prije održavanja intervjua. Obavještavanje kandidata se vrši putem web stranice JU obdanište Travnik www.obdanistetravnik.edu.ba, mailom, telefonski (usmeno), sms-om (viber, hangouts, whatsapp) ili putem pošte ukoliko kandidat nije dostavio druge kontakte osim adrese.

Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su odustali od javnog oglasa.

Na listu uspješnih kandidata prolaze kandidati koji na intervjuu osvoje 50 i više bodova.

Na osnovu zbira svih bodova, Komisija formira konačnu listu uspješnih kandidata.

Kriteriji ocjenjivanja

Član 6.

Da bi pristupili intervjuu, kandidati moraju zadovoljavati opće uvjete propisane Konkursom, koje utvrđuje Komisija za izbor djelatnika na osnovu Poslovnika o radu Konkursne komisije za izbor djelatnika JU Obdaništa “Travnik”.

Član 7.

Intervju se sastoji od 10 pitanja.

Komisija utvrđuje pitanja iz stava (1) ovog člana neposredno prije održavanja intervjua.

Intervju obuhvata sljedeće kriterije: a) predznanje o poslu b) fleksibilnost, c) motiviranost, d) komunikativnost e) relevantno radno iskustvo.

Svim kandidatima na intervjuu postavljaju se pitanja istog sadržaja, a trajanje intervjua je maksimalno 20 minuta.

Kandidati se ocjenjuju na način da im članovi komisije postavljaju pitanja te im se za svako od deset postavljenih pitanja dodijeljuje broj bodova od 1 do 10.

Broj bodova koje je kandidat ostvario na Intervjuu predstavlja srednju vrijednost svih dodijeljenih bodova od strane članova komisije.

Kandidat može ukupno ostvariti 100 bodova.

Član 8.

Kriteriji za bodovanje broj 67/23 od dana 20.04.2023.. koje je donijelo odgovorno lice poslodavca sastavni su dio Poslovnika o radu Konkursne komisije za izbor uposlenika JU Obdaništa “Travnik: spremačica (1 izvršilac) na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9. 

Administrativno-tehničke uslove za rad Komisije obezbijedit će JU ”Obdanište” Travnik.

Član 10.

Odredbe ovog Poslovnika obavezujuće su za sve članove Komisije, kao i za druge osobe koje prisustvuju sjednicama Komisije.

Član 11.

Za sve što nije regulisano ovim Poslovnikom primjenjuje se odredbe Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu (”Službene novine SBK/KSB”, broj: 7/19) i drugi važeći propisi za ovu oblast.

Član 12.

Komisija je dužna listu uspješnih kandidata, s bodovima, dostaviti poslodavcu u roku od tri dana nakon obavljenog intervjua.

Član 13.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Datum: 24.04.2023. godine

Broj: 69/23

ČLANOVI KOMISIJE:

Semin Konjalić, predsjednik 

Adela Dobrić, član             

Fikreta Arifović, član                 

 Administrativno-tehnički sekretar: Marijana Šantić 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *