Radno vrijeme ustanove je prilagođeno potrebama roditelja. Počinje u 6,30 sati i traje do 16,30 sati. U dežuri (do 16.30h) ostaje jedna odgajateljica prema planu dežure. Zajedno sa odgajateljicom u ustanovi do 16.30 sati ostaje i jedna spremačica. Ostalo osoblje ima drugačiji raspored radnog vremena.

Raspored dnevnih aktivnosti:

VRIJEME AKTIVNOST
6.30 – 8.30 Prijem djece
8.30 – 9.00 Doručak
9.00 – 11.15 Odgojno-obrazovne aktivnosti
11.15 – 11.30 Pripreme za ručak
11.30 – 12.00 Ručak
12.00 – 14.00 Spavanje za jasličnu grupu, starije grupe realizacija planiranog dnevnog rasporeda
14.00 – 16.30 Odgojno-obrazovne aktivnosti i odlazak djece kući

Radno vrijeme:

R.BR. RADNO OSOBLJE RASPORED U GRUPI PRVA SMJENA DRUGA SMJENA
1. Odgajateljice   6.30-13,00 10,00-16,30
2. Zdravstveni radnici   7.30-16.00  
3. Direktor   7,00-15,30  
4. Kuharice   6.30-15.00  
5. Spremačice   8,00-16,30  
6. Domar   6,30-15,00