Cjeloviti razvojni program

Osnove zdrave tjelesne konstitucije, temelji intelektualnog, emocionalnog i voljnog života, prva zanimanja i prve spoznaje, prve osobine moralnog lika i osnove budućeg karaktera, prve sposobnosti uočavanja, doživljavanja i ostvarivanja lijepog, prve radne navike i navike društvenog ponašanja postavljaju se već u predškolskoj dobi. O odgojnim uslovima u kojima se nalazi dijete do polaska u školu, u najvećoj mjeri ovisi čitav njegov napredak i razvoj. Predškolski odgoj je ne samo polazna nego i jedna od najvažnijih komponenti u razvoju čovjeka.

Predškolski odgoj i obrazovanje je formativni proces kojim se na uzrastima djeteta od rođenja do polaska u školu bude i aktualiziraju njegovi psihofizički potencijali, potiču i usmjeravaju pozitivne tendencije koje se izražavaju tokom razvoja i zadovoljavaju dječije potrebe kao stalan izvor dječije mogućnosti.

Predškolski odgoj i obrazovanje na području SBK i u našoj ustanovi zasnovan je na humanističkom pristupu, odgoju i obrazovanju, savremenim naučnim dostignućima i teorijama o djetetovom razvoju i pravima djeteta i obavezno uvažava stepen razvoja djeteta, specifičnosti razvojnih mogućnosti i pojedinačne potrebe djeteta.

Ovaj program bit će realizovan u sedam odgojnih grupa djece uzrasta od dvije godine do polaska u školu, sa ukupno 178 djece (broj djece varira u toku školske godine). U realizaciji programa  učestvovat će 13 odgajateljica i jedna njegovateljica. U radu će se koristiti savremenim metodama odgoja i obrazovanja predškolske  djece.

Specijalizirani  program iz engleskog jezika

Do sada su realizirani kursevi engleskog jezika za starije grupe. U školskoj 2019/2020. godini planiramo realizirati specijalizirani program iz engleskog jezika.

Specijalizirani program iz engleskog jezika vodit će stručno lice prema utvrđenom planu i programu 2 puta sedmično sa djecom u petoj i šestoj godini života. Ukoliko bude zainteresovanih roditelja djece mlađeg uzrasta nastojati ćemo se da i za te uzraste obezbijedimo uslove za implementaciju ove vrstu usluge.

Program za djecu pred polazak u školu

Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju SBK, regulisano je da će se program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja realizovati i u ovoj školskoj godini. U prethodnoj godini broj djece koji je obuhvaćen ovim programom bio je 52 dječaka i djevojčica. Programom obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja planiramo obuhvatiti veći broj djece nego prethodnih godina.