Predškolski odgoj i obrazovanje je početni stepen jedinstvenog sistema odgoja i obrazovanja, koji se ostvaruje kroz cjeloviti razvojni program predškolskog odgoja i obrazovanja.

Oslonac u realizaciji odgojno-obrazovnog rada predškolske ustanove, te njege i brige o djeci predškolskog uzrasta koja su uključena u institucionalni predškolski odgoj i obrazovanje, predškolska ustanova nalazi u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju SBK i Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje.

Život i boravak djece u vrtiću odvija se u osmišljenim pedagoškim djelovanjem odgajateljica na stvaranju optimalnih uvjeta za pravilan rast i razvoj djece, u sigurnosti i zadovoljstvu djece i roditelja, dok su povjerena na brigu i njegu uposlenicima vrtića. Globalni cilj:

Osiguranje dobrobiti za dijete što podrazumijeva stručno-kompetentni rad odgajateljica, njihovo razumijevanje i shvaćanje djeteta primjenom savremenih oblika i metoda rada, utemeljenih na znanstveno provjerenim didaktičko-metodičkim i pedagoško-psihološkim osnovama. Osiguranje dobrobiti za dijete uključuje: – osobnu i emocionalnu dobrobit – obrazovnu dobrobit – socijalnu dobrobit

         Cjeloviti razvojni program (CRP) je primarni program, odnosno redovni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne brige djece predškolske dobi s normalnim psiho-fizičkim razvojem. Odgovara zahtjevima današnjice, kocipiran je tako da mu je osnovni cilj težnja ka kvalitetu i svsishodnošću rada sa djecom ranog i predškolskog uzrasta. Prednost prilikom planiranja imaju ishodi učenja nad sadržajima koji definišu šta djeca trebaju razumjeti, postići, prepoznati i znati u određenoj životnoj dobi prema razvojnim područjima. CRP je akcentiran na sposobnosti nasuprot činjenicama jer sposobnosti svakom djetetu služe u njegovoj sadržajnoj svakodnevnici koja obiluje izazovima.

         Specijalizirani programi utiču na cjelokupni razvoj deteta uz pojačani uticaj na pojedino područje razvoja.

 • Program za darovitu, odnosno talentiranu djecu
 • Program ranog učenja stranih jezika
 • Vjerski program
 • Program obaveznog preškolskog odgoja i obrazovanja)
 • Interventni, kompenzacijski i rehabilitacijski program
 • Program za djecu s teškoćama u psiho-fizičkom razvoju
 • Program za djecu poremećaja navika, ponašanja i mišljenja
 • Programi vježbaonice za potrebe praktičnog osposobljavanja studenata
 • Pokusni programi znanstvenih istraživanja u cilju unapređenja predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.
 • Stručno-razvojni programi usavršavanja svojih kadrova i unapređivanja stručnog rada

Struktura i sadržaj predškolskog odgoja u okviru Cjelovitog razvojnog programa planiraju se i realiziraju kroz pet aspekata razvoja:

 1. Tjelesni razvoj; 2. Spoznajni razvoj; 3. Socio-emocionalni razvoj; 4. Razvoj govora i komunikacije; 5. Kreativno-stvaralački razvoj.

Tjelesni razvoj:

 • poštivati i zadovoljavati individualne potrebe djece (naročito u jaslicama) – posebno u adaptacionom periodu, izmjeni ritma odmora i aktivnosti, prehrani, zadovoljavanje potreba djece s teškoćama u razvoju …
 • uvažavati i zadovoljavati različitost dječijih potreba za odmorom – primjereno i prilagođeno korištenje vremena dnevnog odmora
 • usavršavati fleksibilno konzumiranje obroka, vodeći računa o individualnoj različitosti kod djece pri količini i vrsti konzumiranja hrane, te o usavršavanju samoposluživanja, čistoće, kulture prehrane…
 • konstantno usavršavanje kulturno-higijenskih navika – briga o sebi…
 • djelovati na razvoj i unapređivanje ekološke osjetljivosti djece – briga o okolini
 • jačati imunološki sistav i djelovati na očuvanje zdravlja djece (boravak i igre na zraku, tjelesno vježbanje, primjereno odijevanje…)
 • djelovati na osiguranje sigurnosti djece, uz razvijanje i usavršavanje dječije sposobnosti samozaštite (koordinacija pokreta, manipulativne sposobnosti, upoznavanje sa pravilima ponašanja…)
 • unapređivati i usavršavati dječije motoričke sposobnosti
 • uvažavati i zadovoljavati potrebe i različitosti djece s posebnim potrebama
 • njegovati humane odnose i komunikaciju – briga o drugima

Spoznajni razvoj:

 • poticati senzibilitet i osjećajnost putem otkrivanja osobina, funkcija i odnosa
 • obogaćivati dječije saznanje kako živjeti zdrav život
 • podržavati i njegovati prirodnu radoznalost djeteta za vlastitu osobnost i sve što ga okružuje
 • poticanje konstruktivnog načina rješavanja problema
 • razvijati dječiju pažnju, koncentraciju i mišljenje, uz poticaj na samootkrivanje i samoučenje, rješavanjem djetetu bliskih i dostupnih problema na njima svojstven način
 • zadovoljavati dječji interes za pisane znakove
 • djelovati na senzibilitet djece za narodne običaje i kulturnu baštinu
 • razvijati matematičku logiku
 • zadovoljavati dječije interes za strane jezike

Socio-emocionalni razvoj:

 • djelovati na razvoj osjećaja sigurnosti i samopouzdanja kod djece (posebno u adaptacijskom periodu), upoznavanje sa prostorom, ostalom djecom i odraslim, mogućnostima korištenja i mijenjanja unutrašnjeg prostora (centri aktivnosti i interesa) i vanjskog prostora prema dječjim potrebama, te bogatom ponudom zanimljivih poticaja za aktivnosti djece
 • djelovati na razvojpozitivne slike o sebi kod djece i na razvoju humanih i saradničkih odnosa poštujući dječije želje i zanimanja uvažavajući dječiju individualnost i različitost – učenje potrebnih životnih vještina uz samopotvrđivanje na pozitivan, prihvatljiv, zdrav i nerizičan način
 • unapređivati socijalnoi emocionalno učenje djece
 • zadovoljavati dječju radoznalost i dječji doživljajni svijet bogatom poticajnom sredinom i raznolikošću sadržaja i aktivnosti
 • njegovati humane i saradničke odnose i brigu o drugima.
 • bogatom poticajnom sredinom i raznolikošću sadržaja i aktivnosti zadovoljavati dječiju radoznalost i bogatiti dječji doživljajni svijet

Razvoj govora i komunikacije:

 • djelovati na usvajanje, sređivanje i obogaćivanje svih oblika komunikacije i izražavanja kod djece bogatstvom prirodnih, društvenih i umjetničkih sadržaja u cilju osobnog unapređenja međuljudskih odnosa
 • bogatiti i razvijati dječiji govor i govorno stvaralaštvo, sposobnost razumijevanja i izražavanja poruka
 • poticati dječije slobodno izražavanje vlastitih potreba, interesa i impresija preoblikovanjem sredine i korištenjem materijala i poticaja u unutrašnjem i vanjskom prostoru
 • zadovoljavati dječiji interes za pisanom komunikacijom
 • njegovati saradnju
 • poticati djetetov cjeloviti razvoj koji se odnosi na nivo tjelesne, socijalne, emocionalne, komunikacijske i spoznajne zrelosti, te kompetentnosti primjerene toj dobi

Kreativno-stvaralački razvoj:

 • podsticati prirodnost i cjelovitost dječijeg izraza pjevanjem, igranjem, ritmičkim kretanjem, plesom, likovnim, govornim i dramskim izražavanjem
 • razvijati i usavršavati likovnih sposobnosti djece i likovnog stvaralaštva, njegovati prirodne skolnosti za likovni jezik
 • osigurati upoznavanje i korištenje likovnih tehnika i sredstava za rad, teosigurati stimulativnu sredinu u kojoj djeca prilikom kreiranja umjetničkih radova mogu upotrebljavati različite materijale
 • njegovati dramsko stvaralaštvo, dramske igre, te podsticati djecu na dosezanje određenih vještina u igranju uloga, te saradnji sve djece u drami
 • zadovoljavati dječiju potrebu i interesovanje za muzičkim sadržajima i izražavanjem muzikom, pokretom i plesom
 • razvijati dječiju muzikalnost, sa specifočnim sposobnostima (muzičko pamćenje, osjećaj za ritam i visinu tona)

Provođenje Cjelovitog razvojnog programa

Osnove zdrave tjelesne konstitucije, temelji intelektualnog, emocionalnog i voljnog života, prva zanimanja i prve spoznaje, prve osobine moralnog lika i osnove budućeg karaktera, prve sposobnosti uočavanja, doživljavanja i ostvarivanja lijepog, prve radne navike i navike društvenog ponašanja postavljaju se već u predškolskoj dobi. O odgojnim uslovima u kojima se nalazi dijete do polaska u školu, u najvećoj mjeri ovisi čitav njegov napredak i razvoj. Predškolski odgoj je ne samo polazna nego i jedna od najvažnijih komponenti u razvoju čovjeka.

Predškolski odgoj i obrazovanje je formativni proces kojim se na uzrastima djeteta od rođenja do polaska u školu bude i aktualiziraju njegovi psihofizički potencijali, potiču i usmjeravaju pozitivne tendencije koje se izražavaju tokom razvoja i zadovoljavaju dječije potrebe kao stalan izvor dječije mogućnosti.

Predškolski odgoj i obrazovanje na području SBK i u našoj ustanovi zasnovan je na humanističkom pristupu, odgoju i obrazovanju, savremenim naučnim dostignućima i teorijama o djetetovom razvoju i pravima djeteta i obavezno uvažava stepen razvoja djeteta, specifičnosti razvojnih mogućnosti i pojedinačne potrebe djeteta.