O nama

Javna ustanova za predškolski odgoj  obrazovanje obdanište “Travnik” Travnik je ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi koja realizira programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne zaštite djece od navršenih 6 mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje promoviše planiranje i provođenje cjelovitog odgojno-obrazovnog procesa utemeljenog na vrijednostima koje bi iz perspektive istorije, kulture, savremenih događaja i projekcije budućnosti tražile unaprjeđivanje intelektualnih, društvenih i moralnih vrijednosti te duhovni razvoj djeteta vrijednostima kao što su: znanje, humanizam, tolerancija, identitet, odgovornost, autonomija i kreativnost.

Obdanište je usmjereno na osiguranje visoke razine kvalitete odgojno-obrazovne prakse i kurikuluma, što podrazumijeva kontinuirano unapređivanje cjelovitog odgojno-obrazovnog procesa kroz:

 • poticajno oblikovanje materijalno – organizacijskih slova rada
 • razvijanje socijalnih i građanskih kompetencija
 • partnerske odnose s roditeljima
 • ozračje obdaništa
 • kulturnu svijest i izražavanje
 • inicijativnost i poduzetnost
 • vođenje
 • profesionalnu komunikaciju
 • uvjerenja, vrijednosti, ponašanja …

Kvaliteta će se ostvarivati:

 • promišljenim djelovanjem cjelovitog odgojno-obrazovnog procesa: stvaranje odgovarajućih organizacijskih uvjeta, prostorno – materijalnog i socijalnog okruženja, pristupi temeljeni na savremenom shvaćanju djeteta kao aktivnog i kreativnog socijalnog subjekta, sa stručno kompetentnim odgojiteljima:
 • poštivanjem dogovorenih standarda (kriterija i indikatora)
 • kontinuiranom analizom prakse u kontekstu obdaništa
 • usmjeravanjem svih zaposlenika obdaništa na procjenu i samoprocjenu vlastite prakse i na unutrašnju procjenu kvalitete obdaništa.

VIZIJA

Obdanište kao savremena ustanova koja teži cjelovitom razvoju individualnih potencijala djeteta u skladu s razvojnim potrebama i pravima djece, te stalnom mijenjanju i unapređivanju u svrhu zadovoljenja potreba djece i roditelja.

MISIJA

 • Cjelovit razvoj svih dječjih sposobnosti, potencijala i kompetencija u partnerstvu s porodicom
 • Omogućiti veći obuhvat djece predškolskim odgojem proširenjem kapaciteta
 • Zadovoljiti djetetove potrebe i štititi njegova prava
 • Omogućiti stjecanje socijalnih vještina u interakciji s djecom, odraslima i okruženjem u kojem dijete živi
 • Osmisliti i omogućiti razvojnu i poticajnu sredinu za cjelovit razvoj djece
 • Njegovanje kulture i tradicije okruženja u kojem dijete živi uz elemente održivog razvoja
 • Podizati stručne kompetencije svih zaposlenih
 • Kontinuirano stručno usavršavanje odgajatelja
Naziv predškolske ustanove: JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE OBDANIŠTE „TRAVNIK“ TRAVNIK
Adresa: Lukačka bb, 72270 Travnik
Akt o upisu  u sudski registar: MB: 51-05-0146-10 (stari broj: 2-66)
Direktor: Jasmin Hrn jić
 Telefon: 030 511 126
Fax : 030 511237
e-mail : obdaniste.travnik@gmail.com
Web site : obdaniste.travnik.edu.ba
Broj djece : 178
Broj grupa : 7
   
Ukupan broj zaposlenih: 21
Ukupan broj odgajateljica: 13
Ukupan broj zdravstvenih radnika: 1
Ukupan broj ostalih zaposlenih : 7
   
Broj objekata: 4
Broj objekata u funkciji 1

 

OSOBLJE