Obavještenje za roditelje koji su podnijeli zahtjev za upis djece u pedagošku 2023./2024. godinu

OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE KOJI SU PODNIJELI ZAHTJEV ZA UPIS DJECE U PEDAGOŠKU 2023./2024. GODINU

 

Zbog velikog interesovanja za upis u pedagošku 2023./2024. godinu, JU obdanište Travnik obavještava sve roditelje koji su blagovremeno podnijeli Zahtjev za upis (odnosi se i na djecu sa rezervacijske liste iz pedagoške 2022./2023. godine, da je ustanova u skladu sa Pravilnikom o prijemu i boravku djece u JU obdanište Travnik formirala komisiju, koja će izvršiti bodovanje prijavljene djece, za prijem u JU obdanište Travnik u pedagoškoj 2023./2024. godini.

Iako je Osnivač, Općina Travnik na čelu sa načelnikom dr. sci. Kenanom Dautovićem u okviru svoje pronatalitetne politike omogućio formiranje još jedne odgojno-obrazovne grupe, broj prijavljenih i dalje prevazilazi trenutne prostorne kapacitete u Centralnoj zgradi JU obdanište Travnik

Molimo roditelje da do 14.06.2023. godine dostave dodatnu dokumentaciju iz člana 19. Stav 3 Pravilnika, kako bi komisija izvršila bodovanje i sačinila Listu prijedloga za upis djece u pedagošku 2023./2024. godinu.

Bodovanje za prijem djece vrši se prema odredbama važećeg Pravilnika o prijemu i boravku djece u JU obdanište Travnik od člana 15. do 21., koji se odnose na upis djece kada je broj prijavljenih veći od broja djece koji ustanova može primiti u skladu sa kapacitetima ustanove.

 

Izvod iz Pravilnika o prijemu i boravku djece u JU obdanište Travnik koji se odnosi na prijem djece u novu pedagošku godinu:

Član 15.

(1)        U slučaju većeg broja prijavljenih u odnosu na kapacitet ustanove i plan upisa, prijem djece u obdanište vršiti će komisija za prijem i to: Komisija za prijem djece u cjeloviti razvojni program po redovnom i vanrednom javnom pozivu za prijem djece i tokom školske godine, te prijem djece mimo redovnog i vanrednog prijema po objavljenom Javnom pozivu.

(2)        Komisiju iz stava (1) rješenjem imenuje direktor Ustanove na mandatni period od jedne godine uz mogućnost reizbora.

(3)        Komisija za prijem u Cjeloviti razvojni program broji tri (3) člana koje čine odgajatelji u stalnom radnom odnosu

(4)        Komisiji nije predviđena naknada za rad, te isti spada u opis poslova odgajatelja.

Član 16.

(1)        Zadatak Komisije jeste:

a) popunjavanje upisnih mjesta najprije sa liste djece za koje je izvršena najava nastavka korištenja usluga (boravka u obdaništu) u skladu sa članom 35. Pravilnika;

b) razmatranje zaprimljenih prijava sa pratećom dokumentacijom i sačinjavanje prijedloga za konačan prijem djece sa brojem djece u skladu sa Pedagoškim standardima, vodeći pri tome računa o poštivanju prioriteta kod prijema u skladu sa članom 18. ovog Pravilnika;

c) sačinjavanje liste djece na čekanju;

d) sačinjavanje liste odbijene djece sa obrazloženjem;

e) pisana obavijest za podnositelja odbijenih prijava o razlozima odbijanja.

(2)        Lista prijedloga iz stava (1) ovog člana obavezno sadrži pravo roditelja-staratelja koji je nezadovoljan utvrđenim prijedlogom da u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja liste uloži žalbu Upravnom odboru Ustanove.

(3)        Odluka po žalbi Upravnog odbora je konačna.

Član 17.

(1)        Komisija za prijem djece objavljuje na oglasnoj ploči u prostorijama obdaništa i stranici Javne ustanove listu prijedloga za prijem, te se ista dostavlja direktoru ustanove radi zaključivanja ugovora.

(2)        Po isteku žalbenog roka iz stava (2) člana 16. Pravilnika, direktor donosi odluku o prijemu djece koja je konačna.

Član 18.

Prioritet kod upisa djece

Upisna mjesta se najprije popunjavaju sa liste djece za koju je izvršena najava nastavka korištenja usluga/boravka u obdaništu (trenutni korisnici) u skladu sa članom 5. Pravilnika.

Član 19.

(1)        U postupku analize zaprimljenih prijava putem javnog poziva za prijem djece, odnosno prilikom bodovanja kandidata koji su se prijavili na javni konkurs, kandidati će se bodovati prema slijedećim kriterijima:

Br.          Status                                                                                             Bodovi

 1. Dijete bez oba roditelja                                                                           15
 2. Dijete samohranih roditelja ako je roditelj zaposlen                        15
 3. Dijete čija su oba roditelja zaposlena                                                   15
 4. Dijete samohranih roditelja ako je roditelj nezaposlen                   10
 5. Dijete čiji roditelji imaju status invalida                                             10
 6. Dijete čiji je jedan roditelj zaposlen                                                       5
 7. Ako već jedno dijete pohađa cjelodnevni program ustanove           5
 8. Dijete u godini pred polazak u školu                                                     3
 9. Ako je u porodici 3 ili više malodobne djece                                        1 bod – za svako dijete

(2)        Pod obaveznom dokumentacijom smatra se prijava na Javni poziv (Zahtjev za upis).

(3)        Pod dodatnom dokumentacijom (original ili ovjerena kopija) podrazumijeva se:

 1. a) dokaz o smrti oba roditelja;
 2. b) dokaz o smrti;
 3. c) dokaz o proglašenju roditelja nestalim;
 4. d) dokaz o oduzimanju prava na roditeljsku skrb sudskim putem;
 5. e) relevantna medicinska dokumentacija;
 6. f) dokaz/uvjerenje o statusu roditelja (u slučaju invalidnosti) nadležne službe;
 7. g) potvrde poslodavca o zaposlenosti roditelja;
 8. h) najava nastavka korištenja usluga istog obdaništa za drugo dijete koje je već boravilo u obdaništu u prethodnoj pedagoškoj godini i za koje je propisno najavljen nastavak korištenja usluge u narednoj pedagoškoj godini radi ostvarivanja prednosti za drugo dijete;
 9. i) kućna lista za djecu koja imaju status trećeg i svakog narednog djeteta u porodici ili kopije rodnih listova za djecu koja se navode.

(4)        Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljena djeca će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavljena uredna dokumentacija. Kod većeg broja kandidata u odnosu na broj upisnih mjesta, ista se popunjavaju sa kandidatima rangiranim prema bodovanju u skladu sa kriterijima iz ovog članka Pravilnika. Ako i nakon primjene kriterija više djece ostvaruje jednake uslove za naznačenu odgojnu grupu, prednost pri upisu utvrđuje se prema datumu rođenja djeteta od starijeg ka mlađem.

Član 20.

U slučajevima neblagovremenosti podnošenja prijava i prijavljivanja koje nije u skladu sa javnim pozivom, prijave se odbacuju.

Član 21.

Prijave koje ispunjavaju uvjete Javnog poziva a zbog prekobrojnosti nisu na listi prijedloga za upis, raspoređuju se na listu čekanja prema redoslijedu utvrđenom shodno članu 19. Pravilnika. U slučajevima podnošenja prijava za upis u toku godine za obdanište u kojem nema slobodnih mjesta u trenutku podnošenja prijave, ista se po istom postupku stavlja na listu čekanja. Prijave za upis na bazi kojih je sačinjena lista čekanja (po objavljenom redovnom i vanrednom javnom pozivu), ne uzimaju u obzir prošlogodišnje liste čekanja.

 

JU Obdanište Travnik

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *