K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje obdanište „Travnik“ Travnik br. 81/23

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA TRAVNIK

JU OBDANIŠTE TRAVNIK

– UPRAVNI ODBOR –

Na osnovu člana 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine SBK/KSB“, broj:10/17), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu (Službene novine SBK/KSB broj 07/19), članovima 49, 50, 51 i 52 Statuta JU za predškolski odgoj i obrazovanje obdanište „Travnik“ Travnik (broj: 158/20 od dana 21.12.2020. god.) članom 14. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova radnih zadataka (broj: 112/21 od dana 28.09.2021)  i Odluke Upravnog odbora broj:81/23 od dana 10.05.2023. godine, Upravni odbor, raspisuje:

K O N K U R S

Za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje obdanište „Travnik“ Travnik

I    Naziv pozicije

Direktor – jedan izvršitelj

Direktor se bira na period od četiri godine.

II   Opći uslovi:

– da je državljanin Bosne i Hercegovine

– da je stariji od 18 godina

– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje

– da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, član IX  stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

– da nije osuđivan za krivično djelo

– da nije kažnjavan za  privredni prestup nespojiv sa dužnošću za koju se kandiduje

– da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog konkursa

III Posebni uslovi

Pored opštih uslova kandidat mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove;

– visoko obrazovanje iz oblasti predškolskog odgoja, pedagogije, specijalne pedagogije, psihologije ili drugih društvenih nauka

– Izuzetno za direktora može biti imenovan istaknuti, u praksi dokazani nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja

– najmanje pet godina rada na poslovima odgoja i obrazovanja,

– položen stručni ispit

IV Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije)

 1. Kandidati su dužni da uz svojeručno potpisanu prijavu, prilože biografiju sa dosadašnjim radom u struci i Program rada predškolske ustanove za narednu pedagošku godinu
 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca )
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Dokaz o stručnoj spremi (diploma o završenom fakultetu)
 5. Dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje od poslodavca)
 6. Dokaz o položenom stručnom ispitu (uvjerenje)
 7. Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca)
 8. Izjave za alineje 4,5,6 i 7 (opći uslovi) potpisane i ovjerene od strane nadležnog organa.

Kandidat koji bude imenovan za direktora Ustanove naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za koje se kandidovao.

V Poslovi direktora predškolske ustanove

Osim poslova i zadaća utvrđenih Zakonom, ravnatelj predškolske ustanove obavlja i sljedeće poslove:

 1. a) surađuje s općinskim i kantonalnim tijelima državne službe i svima neophodnima za uspješno funkcioniranje predškolske ustanove;
 2. b) predlaže godišnji plan i sastavlja prijedlog programa rada predškolske ustanove;
 3. c) zastupa i predstavlja predškolsku ustanovu te odgovara za zakonitost rada predškolske ustanove;
 4. d) brine se za provođenje odluka upravnoga vijeća, stručnoga vijeća i drugih tijela predškolske ustanove;
 5. e) rukovodi sjednicama stručnoga vijeća;
 6. f) na prijedlog povjerenstva, izabire i postavlja zaposlenika te s njim sklapa ugovor o radu odnosno donosi rješenje o prestanku ugovora o radu;
 7. g) odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika iz radnoga odnosa, u prvome stupnju;
 8. h) ocjenjuje rad zaposlenika predškolske ustanove;
 9. i) podnosi upravnome vijeću predškolske ustanove izvješće o radu i financijskome poslovanju predškolske ustanove;
 10. j) samostalno raspolaže novčanim sredstvima do 3.000 KM
 11. k) pokreće i provodi postupke javnih nabavki predviđene u Planu javnih nabavki
 12. l) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom predškolske ustanove.

Odgovornost: Za svoj rad odgovara Upravnom odboru i Osnivaču ustanove.

VI Ostale napomene

Direktor JU za predškolski odgoj i obrazovanje obdanište „Travnik“ Travnik se bira na period od četiri godine, s punim radnim vremenom od 40 sati sedmično.

Posao se obavlja u sjedištu ustanove uz radno vrijeme je od 07.00 – 15.30 sati.

Sve informacije o konkursu mogu se dobiti kod koordinatora-odgajatelja, putem maila obdaniste.travnik@gmail.com ili na broj telefona 030 511 237.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove iz Javnog konkursa,  konkursna komisija će obaviti testiranje i intervju.

Nakon provedene konkursne procedure izbora kandidata, uz prethodnu saglasnost osnivača, te uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva, direktora imenuje Upravni odbor.

Prednost pri zapošljavanju imaju osobe koje su to pravo stekle u skladu sa Zakonom. Prednost u zapošljavanju kandidat dokazuje odgovarajućim dokumentima (potvrdom, uvjerenjem i sl.) koje prilaže prilikom prijave  na konkurs, pozivajući se na posebni zakon prema kojem ima prednost u zapošljavanju.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

JU za predškolski odgoj i obrazovanje obdanište „Travnik“ Travnik ne preuzima obavezu povrata konkursne dokumentacije

VI Rok i mjesto za podnošenje prijave

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama, na portalu službe za zapošljavanje sbk https://szzksbsbk.com.ba/ , na web stranici ustanove www.obdanistetravnik.edu.ba i na oglasnoj ploči ustanove, a krajnji rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

JU Obdanište „TRAVNIK“ Travnik,

ul Lukačka bb,

72270 Travnik ,

sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje obdanište „Travnik“ Travnik – NE OTVARATI“.

 

 

PREDSJEDNIK   UPRAVNOG ODBORA

Blažević Danijel,mag. ped.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *