Zapisnik komisije sa obavljenog intervjua po konkursu broj 14/24

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

JU OBDANIŠTE –TRAVNIK-

TRAVNIK

KONKURSNA KOMISIJA

Broj:   43/24

Datum: 12.02.2024. godine

 

Z A P I S N I K

 

Sa sastanka Konkursne komisije sa pismenog testa i intervjua za proces prijema u radni odnos po Konkursu broj 14/24.

Konkursna komisija je dana 12.02.2024.god. obavila intervju sa kandidatima za upražnjeno radno mjesto spremačica (1 izvršilac) po Konkursu broj 14/24.

 

Komisija je započela sastanak u 14.00h.

 

Dnevni red:

 

  1. Kreiranje ispitnih pitanja za intervju
  2. Intervju s kandidatom
  3. Formiranje liste uspješnih kandidata nakon obavljenog intervjua

Ad1)

Komisija je formirala 10 pitanja za Intervju. Način bodovanja i ispitna pitanja regulisani su Kriterijima bodovanja br. 38/24 i Poslovnikom o radu konkursne komisije broj 40/24.

 

Ad2)

Intervju s kandidatima je započeo u 16.30h u prostorijama obdaništa.

 

Intervjuu za poziciju spremačica pristupilo je pet (5) kandidatkinja koja su nakon pregleda pristigle dokumentacije, zadovoljila opće uslove konkursa:

 

  1. Ferizada Osmanović
  2. Maida Mikić
  3. Mahira Hodžić
  4. Adila Begović
  5. Sumeja Ribo

 

Pitanja na intervjuu bila su sljedeća:

 

1. Recite nešto o sebi (hobi, slobodno vrijeme…)
2. Koja je Vaša motivacija za rad u ovom vrtiću?
3. Kakva je Vaša percepcija o povjerljivosti informacija o djeci, uposlenicima i ustanovi?
4. Šta je za Vas timski rad i koju ulogu preferirate u timskom radu?
5. Koja je najvažnija stvar koju ste naučili na poslu i u životu?
6. Kako se nosite sa promjenama u životu i na poslu?
7. Koje su Vaše jake, a koje slabe strane?
8. Koliko su dobre Vaše komunikacijske vještine?
9. Šta možete učiniti za ovu Ustanovu, a ostali kandidati ne?
10. Kako se nosite s konfliktnim situacijama? Navedite nam primjer.

 

Na osnovu postavljenih pitanja komisija je ocijenjivala (od 1-10)  pitanja te za svako pitanje je izvučena prosječna ocjena. Ukupnu ocjenu činio je zbir prosječnih ocjena za 10 postavljenih pitanja

Bodovna lista nakon završenog Intervjua:

Rang Ime i prezime Broj bodova

na intervjuu

1. Sumeja Ribo 100
2. Mahira Hodžić 80
3. Maida Mikić 70
4. Ferizada Osmanović 70
5. Adila Begović 70

 

Konačna rang lista uspješnih kandidata za poziciju Spremačica je sljedeća:

 

Rang Ime i prezime Ukupan broj bodova
1. Sumeja Ribo 100
2. Mahira Hodžić 80
3. Maida Mikić 70
4. Ferizada Osmanović 70
5. Adila Begović 70

 

 

Rang listu uspješnih kandidata po konkursu broj 14/24 Konkursna komisija će dostaviti poslodavcu u skladu sa članom 8. Stav 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 7. Od 10.07.2019. godine)

 

Konačnu odluku o prijemu zaposlenika donosi direktor JU obdanište Travnik, odabirom sa Rang liste uspješnih kandidata donesene od strane Konkursne komisije.

 

Intervju je završen u 18.30h, a sastanak komisije u 19.30h

 

 

Potpis komisije:

Adela Dobrić, predsjednik

Mirela Spahić, član

Alen Čogić, član

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *